FIZIČKA ZAŠTITA

Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo čuvara na objektu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno imovinu.Poslovi fizičke zaštite obavljaju obučeni i certificirani zaštitari u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima, kao i elaboratima za obavljanje poslova zaštite koji se definišu na osnovu procjene ugroženosti.

Svi naši zaštitari su edukovani na polju zaštite na radu i protivpožarne zaštite, a specijalizovani dio zaštitara je edukovan od strane ovlaštenog organa za Basic live suport odnosno pružanju hitne pomoći do dolaska liječnika.

U slučajevima dodatnih zahtjeva spremni smo obezbjediti zaštitare koji govore strane jezike, poznaju borilačke vještine, imaju razne certifikate i dozvole o položenim specifičnim kursevima.

Kako bi osigurali kvalitetne zaštitare tokom cijele godine vrši se određne provjere psihofizičkih sposobnosti, poznavanja zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizičke sile, upotrebe vatrenog oružja. Provjere se obavljaju preko kadrovske-pravne službe koja sačinjava kvalitetan tim profesionalaca psihologa, pravnika profesora tjelesnog odgoja, majstora borilačkih vještina, stručnjaka za vatreno oružje... 

Tokom obavljanja poslova zaštite zaštitari su opremljeni potrebnim materijalno - tehničkim sredstvima koji zavise od vrste određene usluge.

Usluge fizičke zaštitu koje mi nudimo, možemo podjeliti na:

 • Fizička zaštita banaka i drugih novčarskih institucija;
 • Fizička zaštita tržnih centara;
 • Fizička zaštita ambasada i diplomatsko konzularnih predstavništava;
 • Bodyguarding – bliska zaštita lica u pokretu;
 • Fizička zaštita kompanija i stambenih objekata;
 • Fizička zaštita manifestacija.

Uniformisanost zaštitara je definisna vrstom usluge, prilagođena za sve vremenske prilike i u skladu sa vašim zahtjevima. Naši zaštitari mogu nositi:

 • svečanu protokolarnu uniformu;
 • civilno odijelo;
 • radnu taktičku uniformu;
 • radnu običnu uniformu.

Pored uniformi ostala materijalno – tehnička sredstva obuhvataju :

 • balistički pancirni prsluk;
 • vatreno oružje kalibra 9mm;
 • sredstva veze;
 • baterijske lampe;
 • lični komplet prve pomoći;

Bitno je navesti da raspolažemo sistemom radio veze kojim je pokrivena cijela Bosna i Hercegovina, tako da operateri iz dojavnog operativnog centra mogu kominicirati sa svim zaštitarima opremljenim uređajima radio veze.
Za transport tokom poslova bliske zaštite ličnosti možemo ponuditi vozila prema procjeni ugroženosti, odnosno zahtjeva klijenta.


Usluge fizičke zaštite vam mogu pružiti slijedeće agencije iz naše grupacije Gama Sigurnost, Alarm West, B.I.G.A, Securitas Cipos, AWG Banja Luka, Eagle i Gavran.